تعمیرات

تعمیرات کلیه دستگاه های آزمایشگاهی؛ تعمیر هات پلیت مگنت های برند آلفا ؛ تعمیر پی اچ مترهای برند متلر تولدو ؛ تعمیر و سرویس کارل فیشر های متلر تولدو

-Memert – IKA- Elma-Mettler toledou

ولومتریک و کلومتریک ؛ هات پلیت مگنت های IKA  و حمام های ویسکوزیته؛