شرکت بازرگانی پردیس آزما هدف با ارائه خدمات برتر آزمایشگاهی شروع به فعالیت نموده است.